Natur og Teknik

Formålet for faget natur og teknik

Formålet med natur og teknikundervisningen er, at eleverne skal opleve, iagttage og eksperimentere med naturfaglige emner for at nysgerrighed og engagement for naturen og miljøet skabes.

Eleverne skal få lyst til at stille spørgsmål og opleve glæden ved at samarbejde, når de skal lave fælles undersøgelser. Men også lære om sig selv, samspillet mellem menneske og natur og der igennem opnå en ansvarlighed over for miljøet.

På Refsvindinge Friskole består faget Natur og teknik af en biologisk, en geografisk og en teknisk del. Natur og teknik er skemalagt fra 2. klassetrin, men der arbejdes med enkelte emner i børnehaveklassen og i 1. klasse.

Delmål efter 2. klasse

På de små klassetrin arbejdes der med de nære ting, som eleverne møder i deres hverdag, så de langsomt lærer, at de selv er en del af en stor sammenhæng.

Fra Refsvindinge Friskole er der gode muligheder for at komme til skov, vand og marker med eleverne. Når der arbejdes med nogle emner der foregår i disse områder, vil vi gerne give eleverne glæden ved at undersøge og eksperimentere i naturen på forskellige måder og lære dem at passe på naturen.

Inden for kompetenceområdet undersøgelse er målet, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig viden, kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at anvende viden om enkle undersøgelsesmetoder til at udføre enkle undersøgelser ved brug af enkelt udstyr
 • at undersøge enkle mekanismer fra hverdagen og forstå disses fungeren
 • at have viden om menneskets sanser
 • at undersøge og opnå viden om vejr, vands tilstandsformer og om lys karakteristika
 • at indsamle og undersøge organismer i den nære natur, samt derved opnå viden om dyr, planter og svampe

Inden for kompetenceområdet modellering er målet, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig viden, kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at skelne mellem virkelighed og model, samt opnå viden om naturtro modeltyper
 • at beskrive genstande fra hverdagen ved hjælp af skitser og billeder
 • at fortælle om kroppens opbygning ved hjælp af modeller
 • at illustrere vejr og årstider samt berette om dagslængde, temperatur og nedbør
 • ved hjælp af modeller at fortælle om organismers opbygning

Inden for kompetenceområdet perspektivering er målet, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig viden, kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at relatere viden fra natur/teknik til sig selv og det nære område
 • at fortælle om ressourcer fra hverdagen
 • at anvende viden om enkle sundhedsråd i forhold til egen hverdag
 • at fortælle om sammenhænge mellem sol, døgn og årstider
 • at fortælle om karakteristika ved årstider i Danmark
 • at fortælle om ændringer i naturen knyttet til årstider
 • at have viden om organismers årscyklus

Inden for kompetenceområdet kommunikation er målet, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig viden, kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at anvende viden om enkle måder til at beskrive resultater og erfaringer
 • at anvende enkle fagord og begreber såvel mundtligt som skriftligt
 • at orientere sig i en enkel fagtekst, og have viden om enkle naturfaglige teksters formål

Slutmål efter 4. klassetrin

 • Inden for kompetenceområdet undersøgelse er målet, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig viden, kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:
 • at anvende naturfaglige kriterier til sortering, samt kunne opstille hypoteser for undersøgelser
 • at kende til undersøgelsers muligheder og begrænsninger
 • at identificere stoffer og materialer i produkter fra hverdagen
 • at have viden om enkel produktudvikling
 • at deltage i dissektion af dyr, samt have viden om sammenlignende anatomi
 • at undersøge åndedræt og blodkredsløb, samt have viden om åndedræt og blodkredsløb hos dyr og mennesker
 • at fortælle om hovedgrupper af sten og enkel klassifikation af dyr, planter og svampe
 • at beskrive dyrs og planters levesteder, livsbetingelser og tilpasning
 • at forklare egenskaber ved atmosfærisk luft og lys
 • at fortælle om nedbør, vind og temperatur, samt kunne gennemføre enkle målinger af vejret

Inden for kompetenceområdet modellering er målet, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig viden, kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at kunne konstruere enkle modeller, samt anvende enkle modeller til at vise helheder og detaljer
 • at forklare om elektriske kredsløb, samt lave elektriske kredsløb ud fra enkle diagrammer
 • at fremstille enkle modeller over hustands forsyning med vand, el, varme samt spildevands- og affalds- håndtering
 • at kende til lokalområdets forsynings og aflednings systemer
 • ved hjælp af modeller at fortælle om menneskers og dyrs indre og ydre opbygning
 • at kunne anvende forskellige typer af modeller der illustrerer blodets kredsløb
 • at kunne anvende signaturer på kort
 • at fortælle om fordeling af kontinenter, hav, klimazoner og verdensdele, samt udpege disse på enkle kort
 • at kunne illustrere nedbørs- og temperatur målinger over tid
 • at fortælle om en vejrudsigts formål og struktur
 • at redegøre for Jordens, Månens og Solens indbyrdes bevægelser
 • at beskrive hovedtræk ved solsystemets opbygning
 • at sammenligne solsystemets planeter ved hjælp af modeller

Inden for kompetenceområdet perspektivering er målet, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig viden, kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at relatere til regionale forskelle og ligheder i natur og teknologi
 • at fortælle om centrale naturfaglige og teknologiske udviklinger
 • at beskrive enkle produktionskæder, samt kunne beskrive en proces fra ressource til færdigt produkt og fra produkt til ressource
 • at beskrive sammenhæng mellem behov for og udvikling af et produkt
 • at beskrive teknologisk udvikling gennem tiden
 • at kunne sammenligne levevilkår forskellige steder i verden
 • at diskutere årsager til sund og usund lisstil, samt have viden om sundhedsfremmende faktorer
 • at beskrive forskellige naturområder
 • at kunne fortælle om dyre- og planteliv andre steder på jorden
 • at kunne fortælle om landskabets udvikling gennem tiden, samt mennesket påvirkning af naturområder gennem tiden
 • at sammenligne vejrdata fra Danmark med vejrdata fra andre regioner
 • at fortælle om forskelle og ligheder i temperatur, nedbør og vindhastighed
 • at beskrive solsystemets opståen og livets begyndelse
 • at kunne skelne mellem astronomi og alternative forklaringer om solsystemets opståen og livets begyndelse

Inden for kompetenceområdet kommunikation er målet, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig viden, kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at formidle egne data mundtligt og skriftligt
 • at kende til medier og formidlingsformer
 • at anvende centrale fagord og begreber, såvel mundtligt som skriftligt
 • at kunne læse og skrive enkle naturfaglige tekster
 • at kende til enkle naturfaglige teksttypers formål og struktur

Slutmål efter 6. klassetrin

Inden for kompetenceområdet undersøgelse er målet, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig viden, kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at kunne designe og gennemføre enkle undersøgelser
 • at kunne identificerer stoffer og materialer i produkter, samt have viden om deres kredsløb
 • at sammensætte et sundt måltid, samt have viden om kost, motion og hygiejne
 • at kunne udføre enkelte undersøgelser, samt beskrive et naturområde på baggrund af egne undersøgelser
 • at kunne lave systematiske undersøgelser af lys, samt have viden om egenskaber ved lys

Inden for kompetenceområdet modellering er målet, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig viden, kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at beskrive forskellige forsyningsprocesser med modeller, samt have indsigt i forsyningsproduktion
 • at beskrive menneskets forskellige sanser ved hjælp af modeller, herunder syn og hørelse
 • at opstille modeller der viser fordøjelsen
 • at fortælle om jordskælv, vulkanudbrud og forklare enkelte principper omkring pladetektonik
 • at fortælle om livets udvikling i hoved træk ved hjælp af modeller
 • at fortælle om fotosyntese og respiration ved hjælp af enkelte modeller
 • at fortælle om organismers samspil herunder fødekæder/fødenet samt organismers opbygning og nedbrydning af organiskstof
 • at fremstille modeller af vandets kredsløb
 • at forklarer nogle enkelte stoffers molekylære opbygning ved hjælp af modeller

Inden for kompetenceområdet perspektivering er målet, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig viden, kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at beskrive natur og teknologis anvendelse i samfundet, samt sætte det i et bæredygtig perspektiv
 • at fortælle om enkelte principper for bæredygtighed og interessemodsætninger
 • at beskrive interessemodsætninger ved produktionsforhold i forhold til natur, miljø og omgivelser
 • at beskrive interessemodsætninger i menneskets forvaltning af naturen lokalt og globalt samt at der er forskellige natursyn
 • at beskrive sammenhænge mellem naturkatastrofer, pladetektonik og menneskers levevilkår
 • at fortælle om aktuelle begivenheder ved brug af atlas og digitale kort
 • at diskutere energikilder i en bæredygtig sammenhæng
 • at forklare sammenhængen imellem vedvarende og ikke vedvarende energikilders energiudnyttelse og deraf kommende drivhuseffekt

Inden for kompetenceområdet kommunikation er målet, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig viden, kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at diskutere enkelte problemstillinger inden for natur og teknik
 • at kunne argumentere med naturfaglige udtryk, samt udøve kildekritik
 • at læse samt udtrykke sig mundtligt og skriftligt med brug af naturfaglige og teknologiske ord og begreber